VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GOODMOOD COMPANY S.R.O.

 1. Základné ustanovenia:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy (kupujúci a predávajúci) pri predaji produktov prostredníctvom stránky www.puppybox.  (ďalej len Stránka). Kupujúci kúpou produktu, alebo viacerých produktov prostredníctvom Stránky, vyjadruje súhlas s týmito VOP v celom ich znení a je nimi viazaný počas celého vzťahu s predávajúcim. VOP sa podľa povahy obchodného styku riadia podmienkami Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka SR. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, Bratislava.

2. Zmluvné strany:

 • Predávajúci:

Pod pojmom Predávajúci sa v zmysle týchto podmienok rozumie spoločnosť goodmood company s.r.o., IČO 53 409 744, DIČ: 2121403526 so sídlom Stupavská 20, 831 06, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 150017/B, ktorá nie je platcom DPH, (ďalej len Predávajúci), ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.puppybox.sk, info @puppybox.sk, tel: +421 910 448 644.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v správnom druhu a množstve podľa objednávky Kupujúceho. Kupujúceho riadne informovať o stave objednávky tovaru a potvrdiť jej aktuálny stav. Vystaviť Kupujúcemu faktúru ako daňový doklad.

 • Kupujúci:

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ. Pod pojmom spotrebiteľ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Pod pojmom podnikateľ sa rozumie osoba ktorá je zapísaná v ORSR, ŽR, alebo podniká na základe iného oprávnenia v rámci osobných predpisov a tak jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci sa po objednaní tovaru zaväzuje k úhrade za daný tovar, a taktiež k prebratiu objednaného tovaru.

3. Kúpna zmluva:

 • Uzavretie kúpnej zmluvy:

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie umiestnenie predávaného tovaru na stránku Predajcu, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a následným prijatím objednávky Predajcom. Vznik objednávky je podmienený udaním pravdivých a úplných údajov na stránke. Prijatá objednávka je záväzná. Vznik kúpnej zmluvy potvrdí Predávajúci Kupujúcemu emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vytvorenú kúpnu zmluvu možno upravovať, prípadne zrušiť na základe dohody oboch strán, alebo zo zákonných dôvodov. Za prípadné chyby spôsobené prenosom dát, alebo zobrazením, nenesie Predávajúci zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzatvorené zmluvy predávajúci archivuje na zákonom stanovenú dobu a nie sú sprístupňovaná tretím stranám. V prípade nezrovnalostí s obsahom objednávky a žiadostí o jej úpravu na strane Kupujúceho, je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho, k čomu použije na stránke uvedené kontaktné údaje.

 • Zrušenie kúpnej zmluvy:

Kupujúci má právo požiadať o zrušenie objednávky pokiaľ nebola ešte potvrdená Predávajúcim. Po odoslaní potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho je zrušenie objednávky možné na iba na základe dohody s Predávajúcim. Ak už bola cena za tovar uhradená je Predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu do 14 dní po akceptovaní zrušenia objednávky oboma stranami. Predávajúci je oprávnený odpočítať si dodatočne vzniknuté náklady, ktoré boli na túto objednávku vynaložené.

 • Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí:

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od prebratia zásielky. V prípade ak sa tak rozhodne, Predávajúci vráti na účet Kupujúceho peniaze za tovar do 14 dní od prevzatia. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok použitia a doručený doporučene na adresu sídla spoločnosti goodmood company s.r.o., ktorá internetový obchod prevádzkuje, Kupujúci zasiela tovar na vlastné náklady. Zásielky  odoslané formou dobierky nebudú predávajúcim akceptované a nebudú prevzaté. Pri nedodržaní podmienok vrátenia tovaru, napríklad ak by bol tovar používaný, alebo poškodený, bude tovar opätovne vrátený Kupujúcemu na jeho náklady. Ako doklad je Kupujúci povinný vyplniť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a priložiť ho k vrátenému tovaru.

4. Ceny a platba:

 • Ceny:

Všetky ceny uvádzané na stránke predajcu sú konečné, uvádzané vrátane všetkých prípadných daní a sú uvádzané s DPH. Ceny sú uvádzané v mene euro (€).  Kupujúci berie na vedomie, že ak kúpi tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby systému Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, o čom bude kupujúci riadne informovaný.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, ak je zjavné, že prišlo k zneužitiu osobných údajov, alebo zneužitiu platobnej karty a pod. O tejto skutočnosti bude Predávajúci Kupujúceho informovať. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeny ceny.

 • Platba:

Za tovary zakúpené prostredníctvom stránky predmetného obchodu je možné platiť výhradne troma spôsobmi a to:

 • Platba prevodom na účet spoločnosti
 • Dobierka
 • Platba kartou pomocou platobnej brány WooPayments

5. Doprava:

Predávajúci je povinný tovar expedovať bez zbytočného zdržania, maximálne však do 5 pracovných dní od prijatia platby od Kupujúceho. Spôsob doručenia tovaru si volí Kupujúci sám prostredníctvom objednávkového formulára. Môže si zvoliť z nasledujúcich spôsobov prepravy:

 • Prostredníctvom Slovenskej pošty
 • Uložením v spoločnosti Zásielkovňa s. r. o. na vopred špecifikovanom odbernom mieste
 • Balík na adresu: Prepravovaný spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.
 • Preprava objednávky v hodnote nad 50€ vrátane je zdarma a doručovaná bude formou balíku na adresu spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

Predmet objednávky sa Predávajúci zaväzuje riadne zabaliť tak, aby sa počas prepravy zamedzilo jeho poškodeniu a odovzdať prepravcovi, ktorý ho bude doručovať na Kupujúcim uvedenú adresu v objednávke. Adresát je preto povinný uviesť telefonický kontakt a mať riadne označenú poštovú schránku pre bezproblémovú identifikáciu prepravcom.

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená pri preprave, resp. neadekvátnou manipuláciou so zásielkou po odoslaní.  Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie doby na zaradenie predmetu objednávky do expedície, čo môže byť spôsobené napríklad z dôvodu vzniku nepredvídanej situácie, alebo iných externých faktorov, o čom však bude okamžite informovať Kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať stav balenia pri doručení, prípadné vonkajšie poškodenia okamžite hlásiť u prepravcu a spolu s ním spísať protokol o vadách spôsobených počas prepravy a poškodenú zásielku neprijať. Kupujúci následne okamžite kontaktuje Predávajúceho o vzniknutej situácii. Ak Kupujúci tovar prevezme i napriek evidentnému poškodeniu zásielky, Predávajúci má právo neuznať neskoršie reklamácie produktu.

6. Záručná doba a reklamácia:

 • Záručná doba:

Na všetok zakúpený tovar platí zákonom stanovená doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci je zároveň povinný skontrolovať výskyt vád a poškodení tovaru pri prevzatí a ak vopred nebol oboznámený, že sa môže jednať o poškodený, alebo použitý tovar, bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare vzniknuté nešetrným, alebo neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, znečistením tovaru, využívaním produktu na iné účely ako tie na ktoré bol určený, ale taktiež bežným, alebo nadmerným opotrebením tovaru počas plynutia záručnej doby.

 • Reklamácia:

V prípade, ak Kupujúci odhalí vadu tovaru zakúpeného od predajcu, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, pričom sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho, alebo Obchodného zákonníka, podľa povahy obchodného vzťahu. Na oznámenie vzniku a dôvodu reklamácie je Kupujúci oprávnený použiť kontaktné údaje uvedené na stránke predajcu.

Pri reklamácii vyplní Kupujúci reklamačný protokol, ktorý je dostupný na stránke predajcu a spolu s dokladom o zaplatení zašle riadne zabalený tovar späť predávajúcemu na adresu uvedenú ako sídlo spoločnosti.

7.Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom info@puppybox.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom riešenia sporov z tejto zmluvy je Slovenska obchodná inšpekcia, sídlo Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO 17 33 19 27, adresa pre doručovanie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk , tel. +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141.

Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekciehttp://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci -spotrebiteľ , tj. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov:

O ochrane osobných údajov, vrátane problematiky zasielania obchodných oznámení sa hovorí v samostatnom dokumente „Pravidlá ochrany súkromia„. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

9. Záverečné ustanovenia:

Kupujúci svojou objednávkou vyjadruje súhlas s platnými VOP predávajúceho, ktoré sú zverejnené na jeho stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP i bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto VOP sú platné a účinné od 22.1.2021.